Vzdělávání, výuka

Výuka v ZUŠ je organizována v odpoledních hodinách, přesnější vymezení a pravidla provozu školy upravuje Školní řád ZUŠ Bojkovice, aktualizován vždy k začátku školního roku. Žáci školy jsou s ním seznamováni v prvních vyučovacích hodinách a jsou POVINNI SE JÍM ŘÍDIT. Škola je povinna seznámit se školním řádem také rodiče žáků, což činí jeho vyvěšením na webu školy (vizte odkaz DOKUMENTY)

© 2020 ZUŠ Bojkovice