Výtvarný obor

Výtvarný obor ZUŠ BojkoviceCílem není malovat život, ale dát život malbě. /Pierre Bonnard/
Výtvarný obor má na úrovni základního uměleckého vzdělávání v Bojkovicích také tradici již z dob LŠU. Dnes je výuka výtvarných technik širokou paletou nabídky všem, kdo rádi tvoří, vynalézají a objevují nové možnosti ztvárnění vlastních představ i skutečných předloh …
Od školního roku 2023-24 je podle ŠVP na naší škole vyučováno dvojí zaměření:

VÝTVARNÁ TVORBA – malba, kresba, grafika, keramika, kde žáci získávají vztah k materiálům, nástrojům, osvojují si základní klasické výtvarné techniky a dovednosti.
a MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA (v ŠVP zanesena k 24. 5. 2023) – digitální grafika, foto, video, animace, kde si žáci osvojí práci s digitálními technologiemi v rámci výtvarných principů a uměleckých hodnot

Předpoklady k přijetí do výtvarného oboru:

přípravné studium – tvůrčí zájem a schopnost výtvarného vyjadřování
základní studium – výtvarné vnímání (cit pro linii, barvu, tvar) a výtvarný projev (schopnost ztvárnit téma), osobitý přístup k výtvarnému vyjadřování (vlastní fantazie, nápady, vyjádření myšlenky)

děti při přijímacím řízení předvedou znalost základních barev a tvarů a jednoduchou kresbu (cokoli, např. postava)

Cíle a zaměření výtvarného vzdělávání ZUŠ

Informace o učitelích jednotlivých výtvarnických skupin a výukových dnech najdete v rubrice pracovníci školy a výukaOrganizace výuky, učební plány a vzdělávací obsah se postupně řídí Školním vzdělávacím programem – najdete v rubrice dokumenty.

Výše školného (příspěvku na úhradu nákladů spojených s poskytováním základů vzdělání ve škole) stanovená dle vyhlášky č. 71/2005 Sb. – o základním uměleckém vzdělávání a se souhlasem zřizovatele – je pro školní rok 2023-24 následovně:

VO na všech stupních 2 800 Kč, tj. 1 400 Kč na pololetí

© 2024 ZUŠ Bojkovice | ikona - prohlášení o přístupnosti webu Prohlášení o přístupnosti | ikona - mapa stránek Mapa stránek | A A A